Zakelijke Financiering vergelijken

Bedrijfsfinanciering heeft betrekking op alle maatregelen die te maken hebben met het plannen en uitvoeren van de financiering van ondernemingen. Er zijn verschillende mogelijkheden om een bedrijf te financieren. Terwijl tot nog niet zo lang geleden de banklening de gebruikelijke externe financieringsbron was, wordt tegenwoordig een grote verscheidenheid aan alternatieve financieringsmodellen aangeboden.

Zakelijke Financiering met Financiering.nl

De klassieker: financiering via banken

Banken gaan na of een kredietaanvrager aan de nodige voorwaarden voldoet om een lening te kunnen krijgen. Zelfs het eerste contact is beslissend. Een goede voorbereiding op het bankgesprek is belangrijk. Elke leningaanvrager ondergaat een beoordeling. Deze is gebaseerd op harde feiten (kerncijfers) en zachte feiten (b.v. vroeger gedrag als bankklant). Het besluit om een lening toe te staan, de voorwaarden en de te stellen zekerheden hangen af van het resultaat van de rating.

Wat financiers verwachten

Financiers willen zich beschermen tegen kapitaalverlies en ze willen een rendement op een lening of een investering in aandelen. Bij sommige vormen van financiering is invloed op het management ook belangrijk. Vertrouwen is in elk geval een noodzakelijke voorwaarde.

Alternatieve vormen van financiering

In tegenstelling tot bankleningen zijn alternatieve vormen van financiering in Oostenrijk nog niet wijdverbreid. Zij bieden groeiende ondernemingen met financieringsbehoeften mogelijkheden en perspectieven die in de traditionele kredietcultuur niet voorhanden zijn. Alternatieve vormen van financiering zijn onder meer modellen als business angels, durfkapitaal of crowdfunding.

De nadruk van alternatieve financieringsvormen ligt vooral op jonge, dynamische groeibedrijven met bovengemiddelde winstvooruitzichten. Deze vormen van financiering zijn gewoonlijk niet beschikbaar voor de financiering van klassieke vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in het MKB. Bedrijven die kapitaal zoeken kunnen het financiering.nl  gebruiken om te netwerken met alternatieve financiers in Nederland.

Wat kunnen wij voor je betekenen?

Waarom een zakelijke lening afsluiten via Financiering.nl

Zakelijke lening online aanvragen

Vul het bedrag in en waarvoor je graag de berekening wilt maken. Wij gaan direct voor je aan de slag.

Bekijk alle zakelijke lening mogelijkheden

In het overzicht krijg je direct terug welke banken tegen welke voorwaarden financieren.

Zakelijke lening aanvragen

Je kan vervolgens direct het aanvraagproces ingaan voor het aanvragen van jouw zakelijk krediet.

Welke maatregelen zijn belangrijk voor bedrijfsfinanciering?

Bedrijfsfinanciering van middelgrote ondernemingen en startende bedrijven definieert alle maatregelen die dienen om op korte, middellange en lange termijn kapitaal aan te trekken. Belangrijk bij bedrijfsfinanciering is financiële planning door middel van een bedrijfsplan. Dit moet in de eerste plaats de werkelijke financiële behoeften van een bedrijf bepalen, afhankelijk van zijn bedrijfsmodel, en laten zien hoe daarin zal worden voorzien.

Afhankelijk van het doel en het bedrijfsmodel van bedrijfsfinanciering, kunnen hier verschillende financieringsdiensten worden toegepast. Voorbeelden zijn doelen als werkkapitaalfinanciering, groeifinanciering of financiering voor (toekomstige) investeringen.

Zakelijke financiën

Veel zakelijke kredietverstrekkers zullen gedetailleerde informatie over uw financiën nodig hebben, waaronder kasstroomoverzichten, winst- en verliesrekeningen, een balans en prognoses voor de toekomst. Hoe sterker uw financiële situatie, hoe gemakkelijker het zal zijn om in aanmerking te komen voor een goede zakelijke lening.

Mogelijkheden voor bedrijfsfinanciering

Bij bedrijfsfinanciering en de soorten financiering wordt een onderscheid gemaakt tussen financiering met eigen vermogen en financiering met vreemd vermogen, wat overeenkomt met het gebruik van eigen of vreemd vermogen.

Het respectieve gebruik bij bedrijfsfinanciering hangt af van factoren als beschikbaarheid of kosten.

Afhankelijk van de bedrijfsdoelstelling wordt getracht een optimale financieringsmix te vinden. Een voorbeeld van bedrijfsfinanciering: kleine en middelgrote ondernemingen of startende bedrijven gebruiken vaak aanvankelijk eigen geld of bijdragen in natura en financiering (eigen vermogen). Al gauw rijst de vraag naar meer kapitaal voor een volgende operatie. Dit zou bijvoorbeeld verkregen kunnen worden door een mix van eigen en vreemd vermogen.

Vormen van bedrijfsfinanciering

Bedrijfskapitaal financiering: Om productiekosten voor te financieren of om deze productiekosten te dekken.

Groeifinanciering: Om de bedrijfsactiviteiten in het algemeen uit te breiden en de produktiecapaciteiten te vergroten.
Financiering van investeringen: Om nieuwe vestigingen, machines, enz. uit te breiden.

Voor financiering wordt een bedrijfsplan opgesteld en aan de betrokken financiële instelling voorgelegd. Op basis van het bedrijfsplan erkent de financiële instelling het bedrijfsconcept, een rechtvaardiging voor de financiering, de markt en de omgeving, de marketing, de bedrijfsorganisatie, de kansen en risico’s en de financiële planning. Financiering hoeft niet altijd de vertrouwde bedrijfslening te zijn. Afhankelijk van de sector, het eigen vermogen en het doel kunnen ook andere financieringsmogelijkheden in het geding komen die tot nu toe nog helemaal niet in de belangstelling stonden.

Om de juiste bedrijfsfinanciering te bepalen, is het van belang de concrete financiële behoeften zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen, om ook de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Bedrijfsfinanciering toont met name de geplande liquiditeit gedurende een periode, maar ook de financiële risico’s. Kortom, het financieel plan dient de toekomstige verwezenlijking van ondernemersbeslissingen en -doelen.

Soorten financiering voor eigen en vreemd vermogen:

Aandelen

Inhouding van winst Inhouding van winst (zelffinanciering) betekent dat de eigen winst van een onderneming terugvloeit in de onderneming.

Particuliere lening

Hierbij gaat het meestal om renteloze leningen of schenkingen van bekenden die een bedrijf steunen. Met andere woorden, het wordt vaak verleend uit sympathie of om ideologische redenen.
Kapitaalsubsidies Kapitaalsubsidies zijn overheidssubsidieprogramma’s, zoals dat van de KfW Bank. Het wordt gewaardeerd als aandelenkapitaal en maakt het dus gemakkelijker om later vreemd kapitaal aan te trekken.


Kapitaalverhoging door aandeelhouders

Een of meer aandeelhouders kunnen het kapitaal verhogen, waardoor hun stemgerechtigde aandelen toenemen of ze nieuw in de vennootschap instappen.

Schuldkapitaal
Bedrijfslening

De bedrijfslening of lening via een bank kan variëren naar gelang het soort bedrijf. Bijvoorbeeld als een bedrijfslening, een lening voor starters of een lening voor zelfstandigen. Leningen dekken nog steeds het grootste deel van de bedrijfsfinanciering (ongeveer 40%).

Bedrijfsfinanciering op de kapitaalmarkt

Hierbij gaat het om financiering buiten een bank om. Investeerders nemen met kapitaal een aandeel in de onderneming. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen twee varianten: a) een investeerder neemt een aandeel in de onderneming in de vorm van risicokapitaal of risicokapitaal, b) zogenaamde “business angels” nemen niet alleen een aandeel met kapitaal, maar ook met hun know-how en netwerk, vooral in het geval van startende en jonge ondernemingen.


Crowdfunding

Crowdfunding wordt vaak gebruikt om producten voor te financieren via een “crowd” (vaak particulieren). In plaats van een aandeel in de onderneming krijgen ze vaak voordelen als een product af is/verkocht wordt.

Leasemachines

bedrijfswagenparken of dure activa hoeven niet langer gekocht te worden. In plaats daarvan worden ze geleased. Leasing heeft een neutraal effect op de balans van de onderneming. Het biedt dus ruimte voor verdere financiering.


Factoring

Met factuur voorfinanciering (factoring) verkoopt de onderneming haar facturen aan een factoring instelling 

Voordelen: Onmiddellijke liquiditeit en verbetering van de verhouding eigen vermogen (b.v. om een bedrijfslening van een bank te krijgen).
Momenteel vertegenwoordigen bankleningen (40%) en leningen van niet-banken nog steeds een vrij groot, zij het afnemend, aandeel in het financieringsplan van een onderneming1). Door de steeds strengere regelgeving van de laatste jaren zijn zelfs kredietinstellingen die zich vroeger onderscheidden door hun persoonlijke relatie met bedrijven, nu bij het verstrekken van leningen steeds meer gebonden aan individuele balanscontroles en kerncijfers (kredietwaardigheidscontroles). Maar omdat bedrijven nog altijd gekenmerkt zijn geweest door een hoog aandeel van schuldfinanciering op de balans, leveren dalende vermogensratio’s bij kredietbeoordelingsprocedures vaak problemen op voor de onderneming. Dit maakt het vooral moeilijker voor banken om leningen te verstrekken.

Onze Partners​

Wij werken samen met meerdere geldvestrekkers om zo een onafhandelijk advies te kunnen geven.

qeld

Qeld

Bij Qeld Bedrijfsleningen komen kleine en middelgrote bedrijven in aanmerking voor een lening vanaf 1.000 euro tot een bedrag van maximaal 50.000 euro.

logo swishfund

Swishfund

Swishfund is een innovatieve financiële dienstverlener die werd opgericht door ondernemers voor ondernemers. Begin nu met het aanvragen van een lening.

logo new10

New10

New10 is het antwoord van ABN AMRO op nieuwe, online geldverstrekkers voor ondernemers. Het is een bank die online leningen aanbiedt voor mkb’ers.

logo floryn

Floryn

Bij Floryn kunt u een zakelijk krediet aanvragen tot 2.000.000 euro. U kunt ook terecht bij Floryn voor een financiering van 10.000 euro.

logo bridgefund

Bridgefund

BridgeFund maakt het voor u als ondernemer mogelijk om bedragen te lenen en online aan te vragen tot 250.000 euro.

New partners?

Willen jullie als partner ook graag onderdeel uitmaken van Financiering.nl? Neem dan snel contact met ons op.

Zakelijke financiering

“Een zakelijke financiering vergelijken met Financierin.nl heeft ons direct geholpen met onze aankoop”

Pieter V